Privacybeleid Active Personeelsdiensten BV

Active Personeelsdiensten BV streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Active Personeelsdiensten BV verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel en streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt. Active Personeelsdiensten BV verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW,  e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, kopie ID-bewijs, BSN en gegevens die u op basis van uw CV aan ons verstrekt. Active Personeelsdiensten BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Active Personeelsdiensten BV zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Doeleinden verwerking Persoonsgegevens
Active Personeelsdiensten BV zal de verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken: -  Om een werknemer / werkgever relatie aan te gaan en te onderhouden. – Om de geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te kunnen beoordelen en de beschikbaarheid vast te leggen. – Om met werknemers en relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en uit te kunnen voeren. – Om de geldende wet- en regelgeving te kunnen nakomen.

Beleid cookies
Active Personeelsdiensten BV gebruikt  technische, functionele, analytische en sociale media cookies.  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiligingsbeleid
Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om de werknemers en de bezoekers van onze website te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Beleid datalekken
Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking. Het kan gaan om een kwijtgeraakte USB-stick of een gestolen laptop met persoonsgegevens, maar ook om een inbraak in een datasysteem of per ongeluk verstrekte toegang tot gegevens aan personen of instanties die daartoe geen toegang zouden mogen hebben. Het verzenden van een e-mail aan een adressenbestand waarin alle e-mailadressen voor iedereen zichtbaar zijn is ook al een datalek.

Als sprake is van een ernstig datalek, dan zijn we verplicht om dit te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College bescherming persoonsgegevens) en soms ook aan de betrokkenen.

Heeft u een (vermoeden van) een datalek dan verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen en dit telefonisch, schriftelijk of per mail aan ons te melden via 0478-580647 of info@activepersoneel.nl of Active Personeelsdiensten BV, t.a.v. directie, Eindstraat 48, 5801 CR Venray.

Beleid omtrent rechten van betrokkenen
U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen

U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen.

U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.

Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar of uitermate onpraktisch zijn.

© Active Personeelsdiensten
Created by